အဲရိုးကြာႏို-အန္

ok-01

အာဟာရျဖည့္စြက္စာ

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Magnesium (MgO) 5.0 %
Manganese (Mn) 100 ppm
Iron (Fe) 100 ppm
Zinc (Zn) 80 ppm

Copper (Cu) 80 ppm
Boron (B) 50 ppm
Molybdenum (Mo) 50 ppm
Cobalt (Co) 20 ppm

ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ – (၁)ကီလုိ စကၠဴပံုးအတြင္း ၁၀ဂရမ္ အထုတ္(၁၀၀)ထုတ္ ပါ၀င္သည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

  • သီးႏွံပင္အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

အသံုးျပဳနည္း

  • မ်ိဳးေစ့မ်ား အေညႇာက္ေပါက္ႏႈန္း ျမန္ဆန္ေစၿပီး အျမစ္ႀကီးထြားမႈ၊ ပန္းပြင့္မႈႏွင့္ အသီးတင္မႈကို ျမန္ေစသည္။
  • မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ အေစ့နားေနခ်ိန္တြင္ မစိုက္မီ ေဆးစီရင္ႏိုင္ျခင္း။
  • သီးႏွံပင္၏ ပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈအတြက္ (၁၀ – ၁၅) ရက္ျခား ပက္ဖ်န္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
  • ပန္းမပြင့္မီ (၂ – ၃) ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ ပန္းပြင့္မႈွႏွင့္ အသီးတင္မႈ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
  • အသီးသီးေနစဥ္ (၁၀ – ၁၅)ရက္ျခား ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေရာဂါမ်ားကို ကုေပးႏိုင္ျခင္း။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

  • ေဆးျပားတစ္ျပားကို ေရသန္႔သန္႔ (၂၀၀-၃၀၀)စီစီတြင္ ထည့္၍ လံုး၀ေပ်ာ္သြားေအာင္ ေဖ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရ (၃.၅-၄) ဂါလန္ ထည့္ထားေသာ ေဆးဖ်န္းပံုးထဲသို႔ ေျပာင္းထည့့္ကာ ပက္ဖ်န္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။