ဗီအန္အဲရိုး၃၃-၁၁-၁၁+တီအီး

ok-01

ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Total Nitrogen (N) 33 %
Available Phosphate (P2O5) 11 %
Soluble Potash (K2O) 11 %

ႏွင့္ အနည္းလိုအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ထူးျခားခ်က္

  • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားကို EDTA Chelate ပံုစံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အပင္မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီး အပင္ျမန္ျမန္ႀကီးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

  • အာဟာရဓာတ္မ်ားကို သီးႏွံပင္က အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ေသာ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမႈန္႔ျဖစ္သည္။
  • အပင္မ်ား ရာသီဥတုဒဏ္ ၊ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အပင္က်ေနပါက အျမန္ျပန္လည္ရွန္သန္ေစႏိုင္သည့္ ေဆးျဖစ္သည္။

သံုးစြဲနည္း

  • ဤရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမႈန္႔ကို သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အထူးသျဖင့္ ပင္စည္၊ အရြက္၊ အသီးမ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး အသီးခူးၿပီးပါက အပင္နာလန္ထ ျမန္ေစပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

  • ေရ (၁၆ – ၁၈) လီတာ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၂၀-၃၀) ဂရမ္ ထည့္၍ ေရာစပ္ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။