ဗီတီ အိုေက ၇၀ ဒဗလ်ဴပီ

ok-01

ေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးမႈန္႔

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Imidacloprid 700 g/kg W/W

ေဆးအာနိသင္

  • နီကိုတႏြိဳက္အုပ္စု၀င္ ထိေသစားေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕ အာနိသင္ရွိၿပီး အရြက္အတြင္း လွ်င္ျမန္စြာ ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ ႏိုင္ပါသည္။
  • မိတ္ေဆြပိုးမ်ား ထိခိုက္ေသေၾကမႈ နည္းေစၿပီး ကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူအတြက္ အဆိပ္သင့္မႈ နည္းပါးေစပါသည္။
  • ေဆးႏႈန္းထားအနည္းငယ္သာ သံုးရၿပီး မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • စုပ္စားပိုး၊ ပင္စည္ထိုးယင္ႏွင့္ အျခားဖ်က္ပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး အားထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ (၄) ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးအမႈန္႔ (၁၀-၁၅)ဂရမ္ (ဟင္းစားဇြန္း ၁-၁.၅ ဇြန္း)