ဗီတီ အိုဗာ ၄၄ အီးစီ

over-01

ဘက္စံုေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Cypermethrin 4% W/V + Profenofos 40% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္ အုပ္စုႏွင့္ ပိုင္ရီသရိြဳက္ အုပ္စု ေဆး(၂)မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားေသာ အစြမ္းထက္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။
  • ထိေသ စားေသ အာနိသင္ရွိကာ အပင္အတြင္း ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္အား ေကာင္းမြန္သည္။
  • ဖ်က္ပိုးဥမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။ မိတ္ေဆြ သားရဲေကာင္မ်ား ေသေၾက ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးၿပီး ေဆးဖ်န္းၿပီးလွ်င္ အပင္အတြင္း ထိုးေဖာက္ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္အား ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္စားေသာ ဖ်က္ပိုး၊ စုပ္စားပိုး၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ ရြက္ထြင္းပိုး၊ ရြက္ထြင္းပိုး၊ ရြက္လိပ္ပိုးမ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္း ႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

ေရ(၄) ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္(၃၀-၄၀)စီစီ(ဟင္းစားဇြန္း၃-၄ဇြန္း)