ဗီတီ ယိုး ၂၅ ဒဗလ်ဴပီ

ok-01

ေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးမႈန္႔

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Emamectin Benzoate 5% W/W + Lambda Cyhalothrin 10% W/W

ေဆးအာနိသင္

  • အဏုဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပိုင္ရီသ႐ိြဳက္ အုပ္စု၀င္ ပိုးသတ္ေဆး(၂)မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားသျဖင့္ ထိုးေဖာက္ စိမ့္၀င္အားေကာင္းၿပီး ဓာတုေဗဒေဆးမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပဳတ္က် ေသေစႏိုင္သည္။
  • အထူးသျဖင့္ ပိုးေလာက္ေကာင္ႀကီးမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရာတြင္ အထူးေကာင္းမြန္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ (၄) ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးအမႈန္႔ (၁၀-၁၅)ဂရမ္ (ဟင္းစားဇြန္း ၁-၁.၅ ဇြန္း)