ဗီတီ ဘြန္း ၁၇၆ အက္(စ္)အယ္(လ္)

ok-01

ေရြးခ်ယ္မဲ့ ထိေသေပါင္းသတ္ေဆး

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Paraquat 27.6% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ဘိုင္ပိုင္ရီဒိုင္္လီယမ္ အုပ္စု၀င္ ေရြးခ်ယ္မဲ့ ထိေသအာနိသင္ရွိ ေပါင္း သတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ေဆးဖ်န္းၿပီး(၄၈)နာရီအတြင္း ေပါင္းျမက္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေလာင္ ကြ်မ္း ေသေစႏိုင္သျဖင့္ လွ်င္ျမန္ေသာ ေပါင္းသတ္အာနိသင္ရွိသည္။
  • ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ား၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္ေသာ ေပါင္း ျမက္မ်ားႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ သံုးစြဲႏိုင္သည္။
  • ထိေသ ေပါင္းသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သျဖင့္ ေဆးျဖင့္ထိေသာ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးလွ်င္ျမန္စြာေလာင္ကြ်မ္းေျခာက္ေသြ႕သြားသည္။

ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

– ေျမဇာ၊ဆင္ငိုျမက္၊ ျမက္ကြမ္းသီးေလး၊ ျမက္မံုညွင္းစိမ္း၊ ၀က္လာ၊ လယ္ပဒူ၊ ျမင္းခြာ။

သတိျပဳရန္

– အယ္လ္ကာလီပါပစၥည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ငန္ေသာေရမ်ား)၊ ရႊံ႕ ႏြံမ်ား ႏွင့္ ေရာစပ္အသံုးမျပဳရပါ။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၁၀၀ – ၁၂၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၁၀ – ၁၂ဇြန္း)