ဗီတီ ဘီး ၃၅ အီးစီ

bee-01

ဘက္စံုေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Dichlorvos 25% W/V + Chlorpyrifos 10% w/V

  • ေအာ္ဂင္နိေဖာ့စဖိတ္ အုပ္စု၀င္ အဆိပ္ေငြ႔ အာနိသင္ရွိေသာ ပိုးသတ္ေဆး(၂)မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားသျဖင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ အာရံုေၾကာႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကို တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းလဲက် ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္။
  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ စုပ္စားပိုး၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ မႊားပင့္ကူနီမ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
  • ထယ္ေၾကာင္းမ်ားအတြင္း ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄) ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀) စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၃-၄ ဇြန္း)
– ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ားအတြက္ (၄၀-၅၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း၄-၅ဇြန္း) ပက္ဖ်န္းပါ