ဗီတီ တူးဖိုး ၈၂.၅ အက္(စ္)အယ္(လ္)

ok-01

စပါးခင္းေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – 2 – 4 D Amine Salt 82.5% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ႐ြိဳင္ေအာက္စီအယ္လ္ကာႏြိဳက္အက္စစ္အုပ္စု၀င္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ ေရြးခ်ယ္ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ ပဲပုတ္၊ ေျမပဲ၊ နာနတ္၊ ၾကံ၊ ဆီအုန္း၊ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ေသာ မုံညွင္းအုပ္စုေပါင္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ႏိုမ္နင္းႏိုင္သည္။

ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

– မုံညွင္းမ်ိဳးရင္း၀င္ မုံညွင္းဥနက္ႏွင့္ျမက္မုံညွင္းစိမ္း၊ ျမက္မုံညွင္း၀ါ၊ ျမက္ကြမ္းသီး ေလး၊ ၀က္လာႏွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာကေတာက္ဆတ္၊ ၀က္ကြ်တ္၊ လယ္ပဒူ၊ ပုဇြန္စာ၊ လယ္ေလးညွင္း၊ ဟင္းႏုႏြယ္ဆူးေပါက္၊ ႀကိတ္မွန္၊ မႈိနတို၊ ေဗဒါ၊ ေရကန္ဇြန္းစသည့္ေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
– စပါးစိုက္ခင္းတြင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး(၁၈-၃၀)ရက္အတြင္းဂ်ံဳတြင္ပင္ပြားစံုခ်ိန္မွဖံုးတံုး လံုးတံုးမတိုင္မီအတြင္းေျပာင္းဖူးတြင္ အပင္အျမင့္(၈)လက္မမွ အႏွံမထြက္မီ အတြင္း ပက္ဖ်န္းရမည္။

သတိျပဳရန္

– စိုက္ခင္းအတြင္း ယပ္ေတာင္ပံုေနာ္ဇယ္ေဆးဖ်န္းေခါင္းအသံုးျပဳၿပီးထပ္၍ မဖ်န္းမိ ေစရန္သတိျပဳပါ။ တစ္ႀကိမ္တည္းတစ္ဆက္တည္းဖ်န္းရမည္။
– စပါး၊ ဂ်ံဳတြင္ပင္ပြားမစံုမီႏွင့္ ႏို႔ရည္ခဲခ်ိန္အတြင္း မသံုးရ။
– အလြန္ေအးေသာအခ်ိန္၊စပါးပင္ႏုလြန္းေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ေဆးမဖ်န္းရ။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေပါင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္သက္တမ္းကိုလိုက္၍ ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၃၀ – ၄၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၃ – ၄ ဇြန္း)