ဗီတီ ဇင္း ၂၅ ဒဗလ်ဴပီ

ok-01

ေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးမႈန္႔

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Acetamiprid 20% W/W + Lambda-Cyhalothrin 5% W/W

ေဆးအာနိသင္

  • နီကိုတႏြိဳက္ႏွင့္ ပိုင္ရီသ႐ြိဳက္ အုပ္စု၀င္ ပိုးသတ္ေဆး (၂)ခု ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ထိေသ၊ စားေသ ႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕ အာနိသင္ ရွိပါသည္။
  • ငေျမွာင္ေတာင္၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ ကိုက္ျဖတ္စားေသာ ၀ါးစားေသာပိုး၊ စုပ္စားပိုး၊ စိန္ကြက္ဖလံ၊ ရြက္ထြင္းပိုး၊ သီးထိုးယင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ၿပီး ေဆးဖ်န္းၿပီး ေနာက္ထပ္ပုိးက်ေရာက္မႈ နည္းပါးေစပါသည္။
  • စုပ္စားပိုးႏွင့္ ပိုးေလာက္ေကာင္ (၂) မ်ိဳးလံုးကို ႏွိမ္နင္း ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ (၄) ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးအမႈန္႔ (၅-၁၀)ဂရမ္ (ဟင္းစားဇြန္း ၀.၅-၁ ဇြန္း)