ဗီတီ စူပါ ၅၅၀ အီးစီ

super-01

ေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Chlorpyrifos 500 g/l W/V + Cypermethrin 50 g/l W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္ အုပ္စုႏွင့္ ပိုင္ရီသရြိဳက္ အုပ္စု(၂)မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားေသာ အစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ထိေသစားေသႏွင့္ အဆိပ္ေငြ႔အာနိသင္ရွိသည္။
  • ေဆး(၂)မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားသျဖင့္ အာနိသင္ပိုမိုထက္ျမက္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
  • ပုန္းခိုေနေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ား၊ စုပ္စားပိုး၊ ျခစ္စားပိုးႏွင့္ ကိုက္စားပိုးမ်ား၊ ေျမတြင္းေအာင္းဖ်က္ပိုးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– အပင္အေပၚပိုင္းတြင္ က်ေရာက္ေသာ ပိုးမ်ားအတြက္ ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္(၂၀-၄၀)စီစီ(ဟင္းစားဇြန္း ၂-၄ ဇြန္း)
– ေျမတြင္းေအာင္းဖ်က္ပိုးမ်ားအတြက္ ထယ္ေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္(၄၀-၅၀)စီစီ(ဟင္းစားဇြန္း ၄-၅ ဇြန္း)