ဗီတီ ကီး(လ္) ၄၈၀ အက္(စ္)အယ္(လ္)

ok-01

ေရြးခ်ယ္မဲ့ ပင္လံုးေပါင္းသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Glyphosate Iso-Propylammonium 48% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ဂလိုင္ဇင္းဒ႐ိုင္ေဗးတစ္ အုပ္စု၀င္ ပင္လံုးပ်ံ႕ အာနိသင္ရွိ ေရြးခ်ယ္မဲ့ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • တစ္ႏွစ္ခံေပါင္းပင္၊ ႏွစ္ရွည္ခံေပါင္းပင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ရြက္ျပန္႔အုပ္စု၀င္ ေပါင္းပင္မ်ား၊ ျမက္အုပ္စု၀င္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏွိမ္နင္း ဖ်က္ဆီး ႏိုင္သည္။ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစားကို လုိက္၍ အရြက္မွ အျမစ္ေျမေအာက္ပင္စည္သို႔ ေဆးေရာက္ရွိရန္ (၇-၁၀)ရက္ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ႏွစ္ရွည္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား ျဖစ္ေသာရာဘာ၊ ဆီအုန္း၊ သီဟို႒္၊ သရက္၊ လိေမၼာ္၊ ေကာ္ဖီ၊ ဒူးရင္း၊ အုန္း၊ ကြမ္းသီးစသည့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားရိွ ေပါင္းျမက္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ ရာသီလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ သီးႏွံမထြန္ယက္၊ မစိုက္ပ်ဳိးမီ တစ္လခန္႔ ႀကိဳတင္၍ ေဆးဖ်န္းေပါင္း သတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

– သက္ကယ္၊ ျမက္မုံညွင္း၊ လက္သဲခြျမက္၊ ေလးခြျမက္၊ ဆင္ငိုျမက္ စသည့္ ေပါင္းျမက္မ်ား။ ကုန္းေဗဒါ၊ ထိက႐ုန္းႀကီးစသည့္ ရြက္ျပန္႔ ေပါင္းျမက္ပင္မ်ား။

သတိျပဳရန္

– ေဆးမဖ်န္းမီႏွင့္ ေဆးဖ်န္းၿပီး (၇-၁၀)ရက္ အတြင္း ေျမလွန္ျခင္း၊ ထယ္ေရးျပင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ေဆးမဖ်န္းမီ (၅)ရက္အလိုႏွင့္ ေဆးဖ်န္းၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ထံုးထည့္ျခင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေကြ်းျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ရႊံ႕ႏြံ အနည္အႏွစ္မ်ား ပါေသာ ေရေနာက္မ်ား၊ ေရငန္မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္မသံုးရ။ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ဖေယာင္းသားထူေသာ အရြက္အပင္မ်ားေပၚတြင္ ဖ်န္းရာ၌ စြဲကပ္ေဆးမ်ား၊ ခ်င္းစိမ့္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေဆးမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေပါင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္သက္တမ္းကိုလိုက္၍ ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၂၀၀-၃၀၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း၂၀-၃၀ဇြန္း)ႏႈန္းျဖင့္တစ္ဧကေဆးရည္ (၁-၂)လီတာႏႈန္းသံုးရသည္။