ဗီတီး ကင္း ၃၀၀ အီးစီ

ok-01

စပါးခင္းေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Pretilachlor 30% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ကလို႐ိုအက္စီတမိုဒ္အုပ္စု၀င္ စပါးေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • အပင္ေလာင္ကာကြယ္ေဆးပါသျဖင့္ စပါးပင္ေပါက္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ေပါင္းပင္မ်ားကိုသာ ေသေစသည္။

ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

– ျမက္သီး၊ ဘဲစာျမက္၊ ေဒါင္းၿမီးပ်ံ၊ တက္ကြက္ျမက္၊ ၀က္လာ၊ ျမက္မုံညွင္းစိမ္း၊ ျမက္မုံညွင္း၀ါ၊ ျမက္ကြမ္းသီးေလး၊ ျမက္မုံညွင္းလံုး၊ ကေတာက္ဆတ္၊ လယ္ေလး ညွင္း၊ မႈိနတို၊ ပုဇြန္စာ၊ လယ္ပဒူ၊ တက္ျပားေပါင္း။

ေပါင္းသတ္ေဆးအသံုးျပဳနည္း

– စပါးကုိအေညွာင့္ေဖာက္ၿပီး၊ ေရေျပာင္ေအာင္ထုတ္ထားေသာ သမန္းျပင္ေပၚတြင္ က်ဲပက္ပါ။
– က်ဲပက္ၿပီး(၁-၅)ရက္အတြင္းေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ေဆးရည္ (၁၀၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း၁၀ဇြန္း)ႏႈန္းျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္၍ ေဆးဖ်န္းပံုး(၅)ပံုး ပက္ဖ်န္း ေပးပါ။
– ေဆးဖ်န္းရာတြင္တစ္ႀကိမ္တည္း ငန္းစပ္၍ပက္ဖ်န္းပါ။ ေျခရာကြက္နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ဖ်န္းပါ။
– ေဆးျဖန္းထားသည့္စုိက္ခင္း အစိုဓါတ္ရွိေနေစရန္စီမံေပးပါ။ ေျမေျခာက္ခံနီးလွ်င္ မ်က္ႏွာသစ္ေရ (က်င္းေရ) တုိက္ေပးပါ။
– စပါးပင္မ်ားေရသြင္းခံသည့္အေနအထား၌ ေရစပ္စပ္သြင္းထားေပးပါ။

အက်ိဳးအာနိသင္

– သမန္းအေျခအေနႏွင့္ အစိုဓါတ္ေပၚမူတည္၍ ေဆးတစ္ႀကိမ္ဖ်န္း႐ံုျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၅၀) ေပါင္းႏွိမ္နင္း ေပးၿပီး တစ္ဧကအထြက္တင္း(၃၀ – ၅၀)ထိပိုထြက္ႏိုင္သည္။