ဗီတီမိုး ၃၅အက္(စ္)စီ

ok-01

ပင္လံုးပ်ံ႕မွိဳသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Carbendazim 325 g/l W/V +
Hexaconazole 25 g/l W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ဘန္ဇီမီဒါဇိုးလ္ အုပ္စု၀င္ ေဆးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ထ႐ုိင္ရာဇိုးလ္ အုပ္စု၀င္ ေဆးတစ္မ်ဳိး ေရာစပ္ထားေသာ ထိေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ အစြမ္းထက္ မႈိသတ္ေဆး ျဖစ္သည္။
  • အသီးပုပ္၊ ပင္စည္ပုပ္၊ ခါးရိေရာဂါ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ၊ စပါးဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ၊ ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ၊ မီးခိုးေရာင္မႈိေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ကုသႏိုင္ပါသည္။
  • မ်ိဳးေစ့ေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ားအတြက္ စိုက္ေျမာင္းအတြင္း ပက္ဖ်န္းေပးျခင္း ျဖင့္ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၂၀-၃၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၂-၃ ဇြန္း)
– မ်ိဳးေစ့ ၁ ပိႆာ ေဆးရည္(၁၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း) ႏႈန္းျဖင့္ လူးနယ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။
– စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြင္းေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ေဆးရည္ (၃၀-၄၀) စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၃-၄ ဇြန္း)ႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳရသည္။