ဗီတီဘူး(လ္) ၂အက္(စ္)အယ္(လ္)

ok-01

ေရေဖ်ာ္မွိဳႏွင့္ဘတ္တီးရီးယားသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Kasugamycin 2% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ပဋိဇီ၀အုပ္စု၀င ္ဇီ၀အပင္ေရာဂါသတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ အားေကာင္းေသာ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ မႈိေရာဂါႏွင့္ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါကာကြယ္ ကုသေဆးျဖစ္သည္။
  • စပါးဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ၊ စပါးဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါ၊ စပါး ရြက္စင္းေရာဂါ။ ကြမ္း႐ုိးမဲဆစ္ျပဳတ္ေရာဂါ၊ အာလူးေစာ/ေႏွာင္းပင္ နာက်ေရာဂါ။ ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ၊္ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ ေရာဂါ။ ခရမ္းခ်ဥ္ေစာ/ေႏွာင္းပင္နာက်ေရာဂါ၊ ပင္ညိွဳးေရာဂါ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ။ ၾကက္သြန္ေတာက္တဲ့ျမီးေရာဂါ၊ ဥပုပ္/ေခါင္းပုပ္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ကုသ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္(၃၀ – ၄၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၃ – ၄ ဇြန္း)