ဗီတီဆန္း ၃၂၅အက္(စ္)စီ

ok-01

ေရေဖ်ာ္မွဳိသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Azoxystrobin 200 g/l W/V +
Difenoconazole 125 g/l W/V

ေဆးအာနိသင္

  • စတိုဗီလူရင္းအုပ္စုႏွင့္ ထ႐ုိင္ရာဇိုးလ္အုပ္စု၀င္ မိႈသတ္ေဆး(၂)မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ မႈိသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • မႈိေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္ပါသည္။ သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ က်ေရာက္ ဖ်က္ဆီးေသာ ခါးရိ၊ ေျမေအာင္းမႈိ၊ အာလူးေလာင္မဲ၊ ဂႏၶမာသံေခ်းျဖဴ ေရာဂါမ်ားကို ေဆးႏႈန္းထား အနည္းငယ္ျဖင့္ ကာကြယ္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္(၁၅-၂၅)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၁.၅-၂.၅ ဇြန္း)
– မ်ိဳးေစ့ ၁ပိႆာလွ်င္ ေဆးရည္(၅)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၀.၅ ဇြန္း)ႏႈန္းျဖင့္ လူးနယ္စိုက္ပါ။